Μετοχές δείκτη FTSE/ASE-20
Παράγωγα στον δείκτη FTSE/ASE-20
Μετοχές δείκτη FTSE/ASE Mid-40
Παράγωγα στον δείκτη FTSE/ASE Mid-40
Παράγωγα σε μετοχές
Ημερήσιες τιμές
Τελικές τιμές εκκαθάρισης
Risk Prices
Πληροφόρηση αγοράς
Παροχείς πληροφόρησης
System Vendors
Ημερήσια Ανάλυση
Εβδομαδιαία Ανάλυση
ADEXMonthly
Μελέτες
Προγράμματα - Εφαρμογές
Μηνιαίο στατιστικό δελτίο
Μηνιαίες στατιστικές αναφορές
Σύντομη περιγραφή
Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Χρηματιστηριακής Αγοράς Παραγώγων
Λογιστική Αντιμετώπιση
Απολογισμοί Χρήσης
Επαφές
Κατάλογος Μελών
Συναλλαγές Μελών
Συχνές ερωτήσεις Μελών
Χρήστες
Ηλεκτρονική Ενημέρωση Μελών
Εισαγωγή στα Παράγωγα
Σ.Μ.Ε στο δείκτη FTSE/ASE-20
Σ.Μ.Ε. στο δείκτη FTSE/ASE Mid 40
Δικαιώματα Προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ASE-20
Δικαιώματα Προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ASE Mid40
Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές
Δανεισμός Τίτλων σε μορφή Repos
ΣΜΕ σε μετοχές
Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου (ΣΕΕΤ)
Χρήσιμες Συμβουλές
Συχνές ερωτήσεις
Παραδείγματα στρατηγικών
Βιβλιοθήκη Αγοράς Παραγώγων
Γλωσσάριο
Ενημερωτικό Σεμινάριο
Συζήτηση για τα Παράγωγα
Ερωτηματολόγιο
Links
Derivatives Forum
Εκκαθάριση συναλλαγών
Περιθώρια ασφάλισης
Ασφάλειες Μελών
Τιμολογιακή πολιτική
Επίσημες αργίες
Ώρες Συναλλαγών
Adexpress
Επικοινωνείστε μαζί μας
Προβληθείτε
e-press

© 1999 ADEX S.A.
Site designed and developed by INTARGET S.A.

Concept by Solid Advertising S.A.

   Πληροφορίες για επενδυτές
Γλωσσάριο : Α

Ανάθεση (assignment)
Ειδοποίηση από την ΕΤΕΣΕΠ προς τον πωλητή δικαιώματος ότι το δικαίωμα έχει εξασκηθεί από τον αγοραστή.

Άνοιγμα (spread)
Μία σύνθετη θέση σε παράγωγα, που αποτελείται από μία θέση αγοράς ενός συμβολαίου και μία θέση πώλησης ενός παρόμοιου συμβολαίου.

Ανοικτή θέση (open position)
Η αποτύπωση ως προς τον αριθμό των συμβολαίων ή την ποσότητα της υποκείμενης αξίας, του συνόλου των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων οποιουδήποτε συναλλασσομένου, που απορρέουν από πράξεις στα παράγωγα.

Ανοικτή Πώληση (short selling)
Συναλλαγή κατά την οποία ο επενδυτής δανείζεται μετοχές και τις πουλάει σε τρίτο αναλαμβάνοντας έτσι την υποχρέωση να τις αγοράσει στο μέλλον για να τις επιστρέψει στο δανειστή. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιεί κέρδος ή ζημιά ανάλογα με τις τιμές που πούλησε και κατόπιν αγόρασε τις μετοχές

Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging)
Συναλλαγή κατά την οποία ένας επενδυτής προσπαθεί να προστατεύσει μία θέση του στην υποκείμενη αγορά χρησιμοποιώντας μία αντίθετη θέση στην αγορά των παραγώγων.

Αξία χρόνου (time value)
Η διαφορά της τιμής ενός δικαιώματος προαίρεσης μείον την εσωτερική του αξία.Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω